top of page

ยูพีวีซี เป็นวัสดุที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยปราศจากการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ และใช้พลังงานในการผลิตน้อยกว่าวัสดุโลหะทุกประเภท โดยใช้พลังงานเพียง 1/14.5 เท่าของเหล็ก และ 1/8.8 เท่าของอลูมิเนียมเท่านั้น อีกทั้ง uPVC ยูพีวีซียังเป็นวัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% ด้วยต้นทุนทางพลังงานและค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าการรีไซเคิลวัสดุประเภทโลหะอีกด้วย

นำกลับมาใช้ใหม่

ยูพีวีซี เป็นวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

ต้นไม้

“ผลิตภัณฑ์สีเขียว” จำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการทางตลาดแบบที่เรียกว่า การตลาดสีเขียว (green marketing) ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการผลิต ดูแลสภาพแวดล้อมของโรงงานให้สะอาด มีมาตรการกำจัดของเสียออกจากโรงงานไม่ให้ออกมาทำลาย สิ่งแวดล้อม รวมทั้งในแง่วิจัยและพัฒนาก็ต้องไม่ให้เป็น พิษภัยกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยา

ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์ธรรมชาติ

ระบบการออกแบบโครงสร้างแบบหลายช่อง (Multi-Chamber) ของ PEONEK Profile จะทำให้มีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่ดีกว่า และทำให้มีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีกว่าซึ่งจากการทดสอบพบว่าอุณหภูมิในห้องที่ใช้ประตูหน้าต่างยูพีวีซีจะต่ำกว่าห้องที่ใช้ประตูและหน้าต่างไม้และอลูมิเนียมประมาณ 4-5 องศา

การป้องกันความร้อนและอนุรักษ์พลังงาน 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติ

ภาวะเรือนกระจก

Made of 80-85% synthetic ingredients called Unplasticized Polyviny Chloride (uPVC) combined with other compounds.

Comes with the bright white color, tolerance of height and width is not exceed 3%

Result unchanged on on profile when testing with high and low temperature. No bubbles, scars, breaks, were found on the surface.

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

 

Anchor 3
Anchor 4

Copyright © 2015 HEVTA Company Limited. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

วัสดุ

ไอเดีย

เฮฟต้า โชว์รูม

bottom of page